Zasady przyjmowania prac do publikacji w „Rehabilitacji w Praktyce”

1. W czasopiśmie „Rehabilitacja w Praktyce” publikujemy głównie artykuły poświęcone zagadnieniom szeroko pojętej fizjoterapii i rehabilitacji oraz problemom bezpośrednio z nimi związanym, dostosowane do potrzeb odbiorców, jakimi są fizjoterapeuci i lekarze rehabilitacji, praktykujący na co dzień z pacjentem. Charakter czasopisma wymaga od autorów praktycznego ujęcia tematu. Dlatego redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu, do którego nie dołączono rycin lub zdjęć.
2. Wstępnej oceny tekstów dokonuje redakcja. Prace przygotowane niezgodnie z poniższymi warunkami publikacji będą odrzucane. Pozostałe artykuły zostają zarejestrowane, a następnie są przekazywane anonimowo do oceny niezależnemu recenzentowi. W razie jakichkolwiek uwag recenzenta, praca jest odsyłana do poprawy autorowi. Do publikacji praca zostaje przyjęta po wprowadzeniu zasugerowanych zmian.
3. W przesyłanych materiałach należy bezwzględnie umieścić kontakt do autora głównego zawierający: e-mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
4. Pożądana objętość artykułu to 5-6 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12, format A4, 30 wierszy na stronie, odstęp między wierszami 1,5, 12-16 tysięcy znaków), nie licząc ilustracji, zdjęć oraz tabel. Na życzenie redakcji ilość znaków może być nieco większa, maksymalnie do 20 tysięcy znaków. Redakcja zastrzega sobie prawo do podziału pracy na 2 części publikowane osobno oraz do wyboru zdjęć/ rycin ilustrujących tekst.
5. Autor/autorzy powinni ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (wypełniające odpowiednie oświadczenie: Udział w pracy), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Autor zgłaszający daną pracę oświadcza (podpisując odpowiednie oświadczenie: Przekazanie praw), że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Elamed Media Group jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie autor zgłaszający zwolni Elamed Media Group z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.
6.    Przesłanie pracy oznacza zgodę na przeniesienia na Elamed Media Group wszelkich autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną technika oraz upoważniają Elamed Media Group do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych przez Wydawnictwo polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń, pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji. Przesyłając artykuł wraz z ilustracjami i tabelami, autor (autorzy), zobowiązani są do przesyłania prac, tylko i wyłącznie niepublikowanych uprzednio ani niezłożonych do redakcji innych czasopism. Elamed Media Group nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych CD i innych oraz w Internecie). Bez pisemnej zgody dopuszcza się natomiast drukowanie streszczeń.
7. Na stronie pierwszej należy podać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko autora/autorów (wraz z tytułami naukowymi) oraz ośrodki, w których pracują (z pełną nazwę miejsca pracy). W przypadku, gdy autorzy pochodzą z różnych ośrodków, należy podać przy ich nazwiskach odnośniki do konkretnych jednostek. Następnie należy podać streszczenie pracy w języku polskim i angielskim zawierające od 200 do 300 znaków. Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim (do 6 słów).
8. Na końcu pracy należy podać piśmiennictwo ułożone zgodnie z cytowaniem w tekście (w tekście odnośniki w nawiasach okrągłych). Jeśli autorów jest więcej niż trzech, należy podać nazwiska trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”. Przykłady poniżej:
Artykuł w czasopiśmie: Kowalski J., Nowak Z.: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na dolegliwości bólowe stawów kręgosłupa. „Rehabilitacja w Praktyce”. 2010; 3: 1-7. Książka: Kowalski J.: Zarys medycyny ratunkowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Wrocław 2002.
Liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna być mniejsza niż 5 i nie większa niż 10.
9. Tabele powinny być zapisane w programie Microsoft Word. Każda z tabel powinna być umieszczona na końcu pracy, ponumerowana i podpisana cyframi arabskimi, zgodnie ze wskazaną kolejnością w tekście.
10. Ryciny, wykresy, fotografie (wielkość ok. 1MB) muszą być dobrej jakości, ponumerowane zgodnie ze wskazaną kolejnością w tekście cyframi arabskimi i przesyłane w osobnych plikach. Prosimy nie wklejać zdjęć do pliku tekstowego! Każda z rycin i fotografii powinna być podpisana. (np. Fot. 1. Przykładowa aplikacja taśm kinesio).
Aby maksymalnie ułatwić opracowanie techniczne tekstu i uniknąć ewentualnych problemów przy redagowaniu, prosimy o dostosowanie się do następujących wskazówek:
Dokument stworzony w formacie Word powinien mieć rozszerzenie .doc. Tekst napisany w jakimkolwiek innym edytorze powinien mieć rozszerzenie .txt. Norma – format A4, 60 wierszy na stronie.
Zdjęcia (ryciny) powinny być zapisane w formacie: tif, eps, jpg; rozdzielczość 300 dpi, skala 1:1.
Przed wykonaniem fotografii koniecznie prosimy zapoznać się z radami naszych grafików: Wskazówki fotograficzne.
11. Redakcja zachęca do nagrywania (nawet telefonem) filmów przedstawiających opisywaną w artykule terapię. Filmy będę publikowane jako rozszerzenie artykułów. Filmy mają mieć charakter instruktażowy, dlatego nie jest konieczne, aby występowali w nich pacjenci. Pliki wraz z oświadczeniem (Dodatkowe oświadczenie - film) prosimy przesyłać do redakcji drogą elektroniczną. Przed nagraniem filmu zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem (Poradnik nagrywania filmów) i odwiedzenia naszego kanału na YouTube.
12. Redakcja informuje, że ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wyjaśnienie: z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
13. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych bez konsultacji z autorem pracy (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd.).
14. Właściwie przygotowaną pracę (wraz z oświadczeniami wymienionymi w pkt 5) należy przesyłać do redakcji drogą elektroniczną na adres rehabilitacja@elamed.pl lub na adres: k.siewior@elamed.pl.
15. Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z publikacji (po wcześniejszym poinformowaniu autora o tym fakcie) oraz do przesunięcia terminu publikacji.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij