Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2019
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2019

W najnowszym wydaniu chcielibyśmy szczególnie zachęcić Państwa do zapoznania się z tematyką dotyczącą udaru mózgu. Problem ten tyczy się przede wszystkim pacjentów w podeszłym wieku, natomiast coraz częściej zdarza się także u pacjentów młodych lub w średnim wieku. W procesie usprawniania pacjenta i pomocy w powrocie do pełnej sprawności kluczową rolę odgrywa fizjoterapeuta. Mam nadzieję, że prezentowane materiały, w tym komentarz prof. Pop, będą cennym źródłem informacji z tego zakresu.
Ponadto w aktualnym numerze mogą Państwo zapoznać się m.in. z: oceną napięcia mięśni sklepienia czaszki wpływającego na ruchomość kręgosłupa, terapii nerkozastępczej u chorego na Oddziale Inten­sywnej Terapii, skutecznością stosowania taśmy S, wpływem sedenteryjnego trybu życia na wystę­powanie dolegliwości bólowych kręgosłupa, wariantami przyjmowania pozycji siedzącej u dzieci, leczeniem w zespole Sudecka oraz z postępowa­niem fizjoterapeutycznym w wybranych dysfunk­cjach w przewlekłej fazie udaru mózgu.
W tym wydaniu naszego czasopisma w dziale Vademecum fizjoterapeuty znajdą Państwo opraco­wanie dotyczące uszkodzenia rzepki jako przejawu zaburzeń biomechaniki stawu rzepkowo-udowego.
W bieżącym numerze czasopisma mogą także Państwo jak zawsze zapoznać się m.in. z infor­macjami dotyczącymi badań czynnościowych jako ważnego elementu postępowania fizjo­terapeutycznego pozwalającego na ustalenie rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz umożliwiającego planowanie fizjoterapii, a także prezentowanym cyklicznie w czasopiśmie słownictwem stosowanym w procesie fizjoterapii. Otrzymają Państwo również informacje dotyczące postępowania prewencyjnego jako obowiązku fizjoterapeuty. 

WIEDZA W PRAKTYCE

Masaż w zaburzeniach integracji sensorycznej

W zaburzeniach integracji sensorycznej masaż przynosi wiele pozytywnych efektów – zmniejsza nadpobudliwość psychoruchową, zwiększa koncentrację uwagi, a także zmniejsza dysfunkcje sensoryczne. Celem pracy jest przedstawienie autorskiego masażu, który przynosi pozytywne korzyści u dzieci z zaburzeniami SI.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

KARTA

Badanie w neurorehabilitacji

Komentarz ekspercki

Rehabilitacja po udarze mózgu

Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności w populacji ludzi dorosłych w Europie. Rehabilitacja pacjentów, którzy doznali udaru mózgu, jest bardzo ważnym etapem w procesie leczenia. W większości przypadków jest to postępowanie czasochłonne, kosztowne oraz wymagające wiedzy i znacznych umiejętności. Rehabilitacja stanowi czynny i ciągły proces, który rozpoczyna się w czasie hospitalizacji i trwa również po powrocie pacjenta do domu. Zmniejszenie następstw udaru wpływających na losy pacjentów, ich rodzin i społeczeństwa stanowi główny cel Deklaracji Helsingborskiej. Deklaracja powstała w czasie konferencji, która odbyła się 8-10 listopada 1995 roku w Helsingborgu (Szwecja).

Rehabilitacja po udarze mózgu

Nowoczesna rehabilitacja pacjentów po udarach mózgu

W artykule opisano nowoczesne metody rehabilitacji poudarowej wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, sprzężenia zwrotne, roboty rehabilitacyjne i elektrostymulację funkcjonalną.

Fizjoterapia wybranych przyczyn chodu patologicznego w przewlekłej fazie udaru mózgu

Udar mózgu jest przyczyną wielu dysfunkcji, zarówno funkcjonalnych, jak i strukturalnych, stanowiących istotny problem terapeutyczny. Praca ma na celu zwrócenie uwagi na wybrane zaburzenia strukturalne prezentowane przez pacjenta z prawostronnym niedowładem połowiczym oraz przedstawienie przykładowego sposobu ich terapii.

WIEDZA W PRAKTYCE

Zespół Sudecka wyzwaniem współczesnej rehabilitacji

Zespół Sudecka należy do zespołów algodystroficznych. Choroba ta prowadzi do stopniowego zaniku mięśni (dystrofii) i ubytku tkanki kostnej. W pracy przedstawiono wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne, które można zastosować po zachowawczym bądź operacyjnym leczeniu złamania powikłanym zespołem Sudecka.

Koncepcja NDT-Bobath jako postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne prowadzone w oparciu o klasyfikację ICF-CY oraz metodę S.M.A.R.T. Cz. I

Podstawy neurofizjologiczne koncepcji NDT-Bobath stanowią bazę do oceny klinicznej i terapii pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Koncepcja nawiązuje do struktur Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, a dla dzieci – ICF-CY, zaproponowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w Maryland (USA) w 2001 r. Dodatkowo w określaniu i uzyskiwaniu celów terapii pomocna jest metoda S.M.A.R.T.

Ciągła terapia nerkozastępcza pacjenta oddziału intensywnej terapii

W pracy przybliżono technikę prowadzenia terapii nerkozastępczej oraz zaprezentowano obecny stan wiedzy na temat rehabilitacji pacjentów poddawanych takiemu leczeniu w czasie pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii.

Skuteczność stosowania taśmy S

Aplikacja taśmy S została stworzona przez Esther de Ru. Stosowana jest do regulacji częstości i intensywności nadmiernego ślinienia się, poprawy ruchów języka, pracy nad uzyskaniem prawidłowego wzorca połykania i wymowy. W celu sprawdzenia skuteczności stosowania taśmy S, standardowo używa się skal ślinienia. Wśród nich najbardziej popularna jest QETED.

Ocena wpływu napięcia mięśni sklepienia czaszki na ruchomość kręgosłupa

Metodą mogącą pomóc w dysfunkcjach kręgosłupa jest rozluźnianie powięzi. W pracy przedstawiono przypadek 3-krotnego rozluźniania wybranych mięśni czaszki oraz jego pozytywny wpływ na rozluźnienie mięśni i zwiększenie ruchomości kręgosłupa.

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Uszkodzenia rzepki jako przejawy zaburzeń biomechaniki stawu rzepkowo-udowego

Fizjoterapeuci w swojej codziennej pracy niejednorodnie spotykają się z koniecznością przygotowania programu rehabilitacyjnego i zaleceń dla pacjentów z urazami czy uszkodzeniami w obrębie kolana. W niniejszej części omówione zostały uszkodzenia rzepki jako przejawy zaburzeń biomechaniki stawu rzepkowo-udowego.

WARTO WIEDZIEĆ

Wpływ sedenteryjnego trybu życia na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u studentów

Celem przewodnim podjętych badań była próba oceny wpływu sedenteryjnego trybu życia na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz osłabienie stabilizacji centralnej u studentów Politechniki Śląskiej. Badania przeprowadzono na grupie 30 losowo wybranych studentów w wieku od 19 do 25 lat.

Warianty przyjmowania pozycji siedzącej u dzieci w wieku trzech i czterech lat

Przyjęcie i utrzymanie pozycji siedzącej świadczy o prawidłowym rozwoju kontroli posturalnej. Celem pracy było określenie wariantów przyjmowania pozycji siedzącej u dzieci w wieku przedszkolnym. Badaniami objęto 115 dzieci w wieku 3-4 lat.

Prewencja upadku pacjenta jako obowiązek zawodowy fizjoterapeuty

W ramach zawodowej dbałości o bezpieczeństwo pacjenta, fizjoterapeuta jest zobowiązany do zapobiegania upadkom. Brak dbałości o bezpieczeństwo pacjenta i powstała w wyniku tego szkoda mogą być podstawą do roszczeń cywilnoprawnych adresowanych do fizjoterapeuty.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij