Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 6/2018
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 6/2018

Tematem przewodnim bieżącego numeru „Rehabilitacji w Praktyce” jest fizjoterapia w sporcie. Zachęcam do zapoznania się z komentarzem eksperckim prof. Andrzeja Czamary, w którym zwrócono uwagę na ważne elementy wpływające na efekty postępowania fizjoterapeutycznego, jakim: są doświadczenie fizjoterapeuty oraz wiedza z zakresu mechanizmów urazu, wiążąca się ze znajomością specyfiki dyscypliny sportowej. Zachęcam także do zapoznania się z artykułami tematycznymi dotyczącymi tym razem m.in. zastosowania ortez skokowo-goleniowych i bólów stawów kolanowych występujących u biegaczy. W aktualnym numerze czasopisma znajdą Państwo także artykuły dotyczące możliwości zastosowania metod fizjoterapeutycznych czy też zagadnień z zakresu neurorehabilitacji. Mogą także Państwo, jak w każdym wydaniu naszego czasopisma, zapoznać się z informacjami dotyczącymi badań czynnościowych pozwalających na ustalenie rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz prezentowanym cyklicznie w czasopiśmie słownictwem używanym i stosowanym w procesie fizjoterapii. Pragnę wyrazić nadzieję, że tym razem lektura bieżącego numeru czasopisma będzie połączona z efektywnym procedowaniem oczekiwanego przez fizjoterapeutów rządowego projektu ustawy o zmianie Ustawy o działalności leczniczej.

Komentarz ekspercki

Rola fizjoterapii w sporcie

Klasyczna rola fizjoterapeuty w sporcie to przede wszystkim jego działania profilaktyczne, szczególnie w zakresie zmniejszania ryzyka nadmiernego zmęczenia, przeciążeń i obrażeń narządów ruchu. Jeżeli już doszło do uszkodzeń tkanek, to fizjoterapeuta wraz z lekarzem medycyny sportowej lub z innymi specjalistami bierze udział w kompleksowym postępowaniu leczniczym obrażeń narządów ruchu w sporcie. Problem ten dotyczy najczęściej oddziaływań wobec profesjonalnych sportowców lub sportowców amatorów, osób aktywnych fizycznie na poziomie rekreacyjnym.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

KARTA

Badanie stawu kolanowego

Badanie stawu kolanowego należy podzielić na trzy grupy: - Testy rzepki (m.in. jej powierzchni stawowej) - Testy określające rodzaj niestabilności, uszkodzenia danego więzadła oraz - Testy łąkotkowe

FIZJOTERAPIA W SPORCIE

Zastosowanie ćwiczeń propriocepcji w treningu piłkarzy ręcznych

Celem pracy jest przedstawienie zestawu ćwiczeń kształtujących zmysł czucia głębokiego, które mogą być wykorzystane jako elementy treningu piłkarzy ręcznych. Ćwiczenia powinny zawierać charakterystyczne elementy związane z piłką ręczną, takie jak: biegi, skoki, markowania podań i rzutów oraz obroty. Przedstawiony w pracy przykładowy zestaw ćwiczeń może być wykorzystywany w ramach profilaktyki zapobiegającej urazom. Istotnymi elementami, na które należy zwrócić uwagę, są przede wszystkim jakość wykonania ćwiczenia i wytworzenie nowych, prawidłowych wzorców ruchowych. Obecnie w wielu dyscyplinach sportowych uprawianych na poziomie zawodniczym trening funkcjonalny obejmuje ćwiczenia kształtujące propriocepcję.

Bóle kolan u biegaczy

W dzisiejszych czasach, w których taka aktywność fizyczna jak bieganie opanowała całą kulę ziemską, coraz większa część populacji jest narażona na kontuzje związane z uprawianiem tej dyscypliny. Mimo tego, że aktywność ta nie należy do bardzo skomplikowanych w uprawianiu, urazy wśród biegaczy występują coraz częściej. Ich przyczynami są zarówno niedostateczne przygotowanie fizyczne, jak i błędy treningowe, zbyt duże obciążenia oraz nieprawidłowa biomechanika ruchu i zaburzenia postawy ciała wynikające z prowadzonego trybu życia. W artykule przedstawiono przykładowe ćwiczenia, które mogą być wykorzystane w rehabilitacji jako przeciwdziałanie urazom stawów kolanowych.

WIEDZA W PRAKTYCE

Ogólne wytyczne postępowania fizjoterapeutycznego u osób z chorobą Huntingtona. Cz. I

Choroba Huntingtona (HD) to genetyczne, neurodegeneracyjne schorzenie ośrodkowego układu nerwowego. Głównymi objawami są zaburzenia ruchowe, poznawcze oraz psychiczne. Zaliczana jest do chorób rzadkich. Leczenie opiera się na postępowaniu przyczynowym. Terapia obejmuje: farmakoterapię, fizjoterapię, psychoterapię, dietoterapię, terapię zajęciową oraz terapię mowy. Ze względu na rzadkość występowania i różnorodność objawów, trudne jest stworzenie jednolitego schematu postępowania fizjoterapeutycznego. Fizjoterapia ma na celu utrzymanie samodzielności i poprawę jakości życia pacjentów.

Połączenie terapii punktów spustowych, metody Mulligana i kinesiotapingu w leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej

Zespół ciasnoty podbarkowej (ZCP) to jedna z najczęstszych dysfunkcji układu ruchu powodujących ból okolicy barku. Około połowa przypadków dolegliwości bólowych i ograniczenia ruchomości obręczy barkowej jest związana z ciasnotą podbarkową. Do najczęstszych przyczyn ZCP należą: brak równowagi mięśniowej w obrębie układu mięśniowo-powięziowego obręczy barkowej, będący wynikiem ustawienia obręczy barkowej w protrakcji, niestabilność stawu ramiennego, zespół GIRD. Zmniejszenie wymiarów przestrzeni podbarkowej doprowadza do kompresji na struktury znajdujące się w środku (kaletka podbarkowa, mięśnie: nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, podłopatkowy i obły mniejszy oraz ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia). Przyczyną ZCP zwykle jest dogłowowe i dobrzuszne przemieszczenie głowy kości ramiennej podczas wykonywania ruchów. Prakseologiczny tok postępowania w medycynie zakłada, że pierwszym etapem skutecznego leczenia musi być trafnie postawiona diagnoza. Fizjoterapeuta, aby potwierdzić ZCP, powinien przed przystąpieniem do terapii wykonać testy diagnostyczne, na przykład test bolesnego łuku I, test Jobe’a, test Dawbarna. Głównym celem fizjoterapii w leczeniu ZCP jest przywrócenie pełnego zakresu ruchomości oraz zniesienie dolegliwości bólowych. Jedną z propozycji leczenia jest połączenie terapii punktów spustowych, metody Mulligana i kinesiotapingu.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Zastosowanie ortez skokowo-goleniowych w zaburzeniach chodu dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia

Artykuł omawia różnego typu ortezy skokowo-goleniowe stosowane w procesie usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ortezy to lekkie, ale zarazem bardzo wytrzymałe na obciążenie aparaty zewnętrzne. Zalecane są ze względu na utrzymanie korekcji stopy i podudzia. Wskutek odpowiednio dobranych łusek, pacjent powinien poprawić stabilność w pozycji stojącej i skorygować wiele zaburzeń występujących w czasie chodu.

NEUROREHABILITACJA

Ocena zachowań zdrowotnych u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu

Podejmowane przez osoby po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu czynności mające na celu polepszenie ich stanu zdrowia mają ogromne znaczenie dla wyników ich leczenia oraz profilaktyki wystąpienia kolejnego udaru mózgu w przyszłości. Celem pracy jest ocena zachowań zdrowotnych chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. Badaniem zostało objętych 65 pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Dane zebrano za pomocą kwestionariusza ankiety konstrukcji własnej. Oceny zachowań zdrowotnych dokonano za pomocą Skali Inwentarza Zachowań Zdrowotnych według Juczyńskiego. Do oceny stanu wydolności funkcjonalnej użyto skali Barthel.

ANALIZA PRZYPADKU

Rehabilitacja we wczesnej fazie udaru mózgu z wykorzystaniem metody treningu chodu na bieżni w odciążeniu masy ciała (BWSTT) z biofeedbackiem

Przywrócenie funkcji samodzielnego chodu jest najczęściej pierwszym celem rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Artykuł przedstawia przypadek pacjenta we wczesnej fazie udaru mózgu, usprawnianego za pomocą metod neurofizjologicznych oraz treningu chodu na bieżni w odciążeniu masy ciała z użyciem wizualnego i dźwiękowego biofeedbacku. Przez zastosowanie tej metody rozszerza się pulę bodźców docierających do ośrodkowego układu nerwowego w odpowiedzi na aktywność ruchową pacjenta, wspomagając jednocześnie poruszanie się, przez odciążenie masy ciała. Pod wpływem tych bodźców dochodzi do korygowania i doskonalenia chodu, by z czasem utrwalić właściwy jego wzorzec.

Rehabilitacja dziecka chorego na Epidermolysis bullosa po terapii komórkami macierzystymi i rekonstrukcji rąk

Epidermolysis bullosa to choroba, w której dochodzi do upośledzenia funkcji zakotwiczania się poszczególnych warstw skórnych. Charakterystycznymi objawami są powstające na całym ciele, a także na powierzchni błon śluzowych narządów wewnętrznych i przełyku, pęcherze wypełnione płynem surowiczym i krwią. Dzieci chorujące na postać dystroficzną choroby mogą mieć zmienione paznokcie i zrośnięte palce u rąk, tzw. „ręka zamknięta w kokon”. Celem pracy jest przedstawienie rehabilitacji dziecka chorego na Epidermolysis bullosa po wszczepieniu komórek macierzystych oraz rekonstrukcji rąk i palców.

Zastosowanie metody mobilizacji tkanek miękkich po leczeniu operacyjnym stawu kolanowego

Artykuł przedstawia przykład wykorzystania metody mobilizacji tkanek miękkich po leczeniu operacyjnym stawu kolanowego po wypadku komunikacyjnym. W postępowaniu fizjoterapeutycznym zwrócono szczególną uwagę na mobilizację tkanek miękkich, ponieważ pomimo wykorzystania różnych technik manualnych ona jest bezpieczna dla pacjenta. W wyniku zastosowaniu tej metody zmniejszamy lub usuwamy napięcia tkankowe i dysfunkcje układu mięśniowo-powięziowego.

PORADY, PRAWO, ZARZĄDZANIE

Elektroniczna dokumentacja medyczna w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Podmioty lecznicze mają ustawowy obowiązek prowadzenia i ochrony dokumentacji medycznej. Obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczy także fizjoterapeutów. Od 1 stycznia 2019 roku dokumentacja medyczna winna być prowadzona już tylko w formie elektronicznej. Celem artykułu jest przedstawienie prawnych zasad prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej.

WARTO WIEDZIEĆ

Ekonomiczne korzyści rehabilitacji na przykładzie chorych na POChP

Porównując szacunkowe liczby chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, liczbę leczonych zaostrzeń tej choroby oraz liczbę osób korzystających z rehabilitacji leczniczej, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że nie są one ze sobą w żaden sposób powiązane. Gdzie leży źródło przekłamań, gdyż za liczbami idzie alokacja zasobów, w tym publicznych środków finansowych? Zarządzanie ochroną zdrowia wymaga dostępności możliwie najbardziej precyzyjnych informacji, gdyż skutki podejmowania decyzji na podstawie błędnych danych mogą mieć bolesne konsekwencje dla gospodarki. Można ten stan rzeczy wyjaśnić funkcjonowaniem i sposobem rozliczania systemu ochrony zdrowia, w tym także niewielką skalą diagnostyki, uniemożliwiającą skuteczną walkę z tą chorobą. Sytuacja ta ma również dalsze konsekwencje w kształceniu kadry medycznej, która przekłada się na zbyt małą liczbę specjalistów czy zmniejszone zapotrzebowanie na miejsca leczenia i rehabilitacji stacjonarnej, jak również realny brak rehabilitacji pulmonologicznej w trybie dziennym. Należy zatem zadać pytanie, gdzie leży problem i co należałoby zrobić, aby go przynajmniej zacząć rozwiązywać, ograniczając koszty ekonomiczne

Słownik fizjoterapeuty


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij