Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 4/2018
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 4/2018

W aktualnym numerze, który poświęcony jest wybranym zagadnieniom neurorehabilitacji, znajdą Państwo jak zawsze podstawowe informacje dotyczące badań czynnościowych, pozwalających na ustalenie rodzaju i stopnia dysfunkcji, umożliwiających wyznaczenie celów fizjoterapii i zastosowanie określonych form oraz środków fizjoterapeutycznych w kompleksowym usprawnianiu chorego. Mogą także Państwo, jak w każdym wydaniu czasopisma, zapoznać się z wybranymi metodami postępowania fizjoterapeutycznego oraz prezentowanym cyklicznie w czasopiśmie słownictwem używanym i stosowanym w procesie fizjoterapii. Zachęcam do zapoznania się z artykułami tematycznymi dotyczącymi tym razem m.in. zastosowania egzoszkieletu, technik neurodynamicznych czy też motoryki małej u dzieci oraz komentarzem eksperckim Pana Prof. Andrzeja Myśliwca. W czasopiśmie nie zabrakło także komentarzy dotyczących aspektów prawnych, dotyczących zawodu fizjoterapeuty, istotnych w obecnych, zmieniających się warunkach świadczenia usług medycznych. Pragnę wyrazić nadzieję, że lektura bieżącego numeru czasopisma będzie połączona z ukazaniem się zapowiadanego od dłuższego czasu, także w naszym czasopiśmie, i oczekiwanego przez fizjoterapeutów Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, dookreślającego opisane w ustawie kompetencje dla poszczególnych poziomów wykształcenia, będącego bodźcem motywującym fizjoterapeutów do poszerzania wiedzy i umiejętności zawodowych.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Komentarz ekspercki

Zadania współczesnej neurorehabilitacji

Zagadnienie neurorehabilitacji zyskuje na ważności z każdym dniem. Współczesna cywilizacja, pęd życia, stres, szybkie jedzenie, używki czy przesuwanie granicy możliwości ciała ludzkiego w aktywności fizycznej stanowią normę i są na wyciągnięcie ręki. Dotyczy to zarówno wieku dziecięcego, dojrzałości, jak i okresu późnego. Sytuacji, które mogą doprowadzić do konieczności skorzystania z dorobku tej dziedziny medycyny, jest wiele i czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ocieramy się o ich skutki.

NEUROREHABILITACJA

Czy nowe technologie w neurorehabilitacji zastąpią fizjoterapeutów?

Artykuł porusza temat najbliższej przyszłości niektórych nowych technologii wspierających usprawnianie chorych ze schorzeniami układu nerwowego. Koncentruje się na mechanicznym wspomaganiu nauki chodzenia. Urządzenia tego typu znajdują najczęściej zastosowanie u osób z niedowładami lub porażeniami kończyn górnych i kończyn dolnych powstałych w wyniku udaru mózgu, urazu czaszkowo-mózgowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego, dziecięcego porażenia mózgowego, stwardnienia rozsianego czy choroby Parkinsona. W artykule przeglądowym przedstawiono krótką historię urządzeń mechanicznych wspomagających neurorehabilitację, najczęściej stosowane rozwiązania techniczne, ich skuteczność, miejsce w kompleksowej rehabilitacji i rolę we wspomaganiu tradycyjnych metod rehabilitacji. Przedstawiono wskazania, przeciwwskazania, ograniczenia i środki zapewniające bezpieczeństwo chorym stosującym te urządzenia. Chociaż w ostatnich latach ukazał się szereg doniesień naukowych zawierających wyniki badań klinicznych i systematycznych przeglądów piśmiennictwa poświęconych temu tematowi, badania wciąż trwają i nadal istnieje potrzeba, aby je prowadzić. Brak miejsca uniemożliwia przedstawienie w tym artykule rozwiązań wykorzystujących technologie wirtualnej rzeczywistości – jest to temat na osobny artykuł.

ANALIZA PRZYPADKU

Rehabilitacja po złamaniu kostek goleni – opis przypadku

Złamanie trójkostkowe dotyczy złamania kostki bocznej, przyśrodkowej i tylnego fragmentu kości piszczelowej. Postępowanie terapeutyczne uzależnione jest od rozległości uszkodzeń, przemieszczeń odłamów kostnych i mechanizmu złamania. Artykuł przedstawia usprawnianie pacjentki po złamaniu trójkostkowym przeprowadzone w oddziale rehabilitacyjnym w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce. Pacjentka została przyjęta w 14. tygodniu od zabiegu operacyjnego celem dalszego leczenia.

Rehabilitacja po przyszyciu więzadła krzyżowego przedniego metodą Internal Bracing − opis przypadku

Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) jest przyczyną niestabilności stawu kolanowego, zaburza biomechanikę stawu i może prowadzić w późniejszym czasie do uszkodzenia chrząstki stawowej i rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Jedną z nowocześniejszych technik operacyjnych jest plastyka ACL metodą Internal Bracing. Zabieg polega na przyszyciu uszkodzonego więzadła do miejsca jego przyczepu na kości udowej oraz wzmocnieniu go syntetyczną taśmą. Celem artykułu jest przedstawienie przykładowego programu rehabilitacji po plastyce więzadła krzyżowego przedniego metodą Internal Bracing.

WIEDZA W PRAKTYCE

Metoda Pilatesa – zestaw ćwiczeń rozwijających umysł i ciało czy gimnastyka dla elit?

Pilates to system ćwiczeń fizycznych wymyślony na początku XX wieku. Metoda ta ma przyczyniać się do wzmocnienia mięśni bez ich nadmiernego rozbudowania, odciążenia kręgosłupa, poprawy postawy, uelastycznienia ciała, obniżenia poziomu stresu oraz ogólnej poprawy zdrowia osób ćwiczących.

Wykorzystanie Testu Funkcji Ręki Jebsena-Taylora do oceny efektów kompleksowej rehabilitacji pacjentów z deficytami ruchowymi w kończynie górnej

Praca przedstawia metodykę i możliwości stosowania w praktyce fizjoterapeutycznej Testu Funkcji Ręki Jebsena-Taylora. Liczne badania naukowe potwierdzone analizami statystycznymi wskazują, że jest to wiarygodna i obiektywna metoda oceny efektów kompleksowej rehabilitacji ręki. Może być stosowana u pacjentów w różnym wieku (od 6 do 90 lat), z różnorodnymi chorobami, w przebiegu których konieczne jest usprawnianie kończyny górnej.

MASAŻ

Plastrowanie dynamiczne i masaż efektywnym uzupełnieniem terapii pacjentki po zabiegu kardiochirurgicznym

W trakcie rehabilitacji u chorej po resuturze mostka zaobserwowano nieprawidłowe wykonywanie ćwiczeń, wynikające z lęku przed kolejnymi powikłaniami, dolegliwości bólowe w okolicy rany po sternotomii oraz obrzęki kończyn dolnych. Masaż i plastrowanie dynamiczne przyczyniły się do poprawy sprawności i zmniejszenia dolegliwości bólowych.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Usprawnianie motoryki małej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) obecnie jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności wśród dzieci. Od wielu lat poszukuje się skutecznych metod terapii u dzieci z MPD. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania i Niepełnosprawności – ICF − rehabilitacja dzieci z MPD powinna mieć charakter kompleksowy, będący pracą zespołu terapeutów, tzw. „TEAM-u”. Obecnie dużą uwagę poświęca się usprawnianiu motoryki małej, która jest uzupełnieniem metod neurorozwojowych. Terapia ręki jest specyficzną formą „zabawy”, a korzyści płynące z zastosowania tej formy terapii nie ograniczają się jedynie do kształtowania umiejętności manualnych.

NEURODYNAMIKA KLINICZNA

Zastosowanie technik neurodynamicznych w zaburzeniach funkcji obwodowego neuronu ruchowego – przegląd piśmiennictwa

Zespół objawów, które powstają w wyniku uszkodzenia nerwu obwodowego i towarzyszą różnego rodzaju schorzeniom ogólnoustrojowym albo stanowią odrębną jednostkę chorobową, określa się mianem neuropatii obwodowej. Do podrażnienia nerwu obwodowego może dojść wskutek działania czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, jak również zmian w samym nerwie, czego rezultatem może być upośledzenie jego funkcji czuciowej, ruchowej i neurowegetatywnej. W przypadku zdiagnozowania zaburzeń w obrębie obwodowego układu nerwowego postępowanie terapeutyczne zależeć będzie oczywiście od ich przyczyny i lokalizacji. Może to być leczenie operacyjne lub zachowawcze obejmujące farmakoterapię lub fizjoterapię. W fizjoterapii zaburzeń prawidłowej neuromechaniki coraz większą popularność zyskują techniki neurodynamiczne. Analiza piśmiennictwa oceniającego efektywność tych technik w zachowawczym leczeniu zaburzeń funkcji obwodowego neuronu ruchowego wskazuje, że ich zastosowanie może wpływać korzystnie na redukcję wielu subiektywnych i obiektywnych objawów oraz poprawę funkcji. Ze względu jednak na znaczną heterogeniczność dotyczącą zarówno uczestników, projektu i metodologii badań trudno jest na tym etapie sformułować jednoznacznie pozytywny lub negatywny wniosek końcowy. Konieczne są więc dalsze badania oceniające efektywność technik neurodynamicznych w różnych neuropatiach obwodowych.

WARTO WIEDZIEĆ

Ochrona informacji o pacjencie a obowiązek zachowania tajemnicy medycznej przez fizjoterapeutę

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty wiąże się z prawnym i etycznym obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta, zdobytych w związku z udzielaniem mu świadczeń zdrowotnych. Zakres tajemnicy zawodowej fizjoterapeuty jest szeroki i obejmuje nie tylko dane personalne pacjenta, informacje o jego chorobach, stanie zdrowia, przeprowadzonych działaniach medycznych, ale także inne informacje przekazane przez pacjenta w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Zwolnić z tajemnicy fizjoterapeutę może jedynie pacjent, prokurator oraz sąd. W przepisach prawa określone zostały sytuacje, gdy ujawnienie tajemnicy zawodowej jest prawnie dopuszczalne lub wręcz konieczne. Za bezprawne ujawnienie danych objętych tajemnicą fizjoterapeuta może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz odpowiedzialności zawodowej.

TRENDY W REHABILITACJI

Elektroencefalografia – indywidualny podpis mózgu

Elektroencefalografia (EEG), którą w jednej ze swoich książek Oliver Saks nazwał indywidualnym podpisem mózgu, znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce pracy mózgu. Przybliżenia tej metody diagnostycznej i terapeutycznej podjął się dr Grzegorz Biliński, uczestnik wielu konferencji poświęconych tematyce śpiączki, udarów oraz urazów mózgu. Do rozmowy zaprosił eksperta w tej dziedzinie, który wielokrotnie dzielił się swoimi doświadczeniami tak podczas konferencji, jak i w publikacjach naukowych z dziedzin neuropsychologii i neurorehabilitacji, dr. Marka Bindera, psychofizjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PORADY, PRAWO, ZARZĄDZANIE

RODO w zakładzie rehabilitacji leczniczej

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wprowadza ono wiele nowych obowiązków dla podmiotów leczniczych. Celem artykułu jest przedstawienie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych, a szczególnie w zakładach rehabilitacji.

WARTO WIEDZIEĆ

Słownik fizjoterapeuty

KALENDARIUM

Kalendarium

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij