Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5/2016
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5/2016

Neurorehabilitacja pacjenta pediatrycznego to temat główny tego wydania. W numerze m.in.: Wpływ terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na sprawność funkcjonalną młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, Rwa udowa - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie zachowawcze, Rehabilitacja osób starszych po złamaniu dalszej nasady kości promieniowej.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

NEUROREHABILITACJA PACJENTA PEDIATRYCZNEGO

Wpływ terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na sprawność funkcjonalną młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym

Celem pracy jest ocena wpływu terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na sprawność funkcjonalną młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Badanie ma charakter pilotażowy. Przebadano trzy osoby w wieku 14-16 lat z rozpoznaniem: mózgowe porażenie dziecięce. Młodzież była poddawana rehabilitacji z wykorzystaniem tradycyjnych metod. Jednocześnie, jako forma terapii wspomagającej, na okres dwóch miesięcy została włączona terapia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

Orteza proprioceptywna TheraSuit oraz kombinezon TheraTogs jako dodatkowe środki wspomagające neurorozwojowe usprawnianie dzieci z MPDz

Fizjoterapia pediatryczna zgodnie z ogólnymi zasadami rehabilitacji powinna być wczesna, powszechna, ciągła i kompleksowa. Najważniejsze zatem jest wczesne rozpoznanie u dziecka zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego (z.r.p.o.) rozwijających się w kierunku mózgowego porażenia dziecięcego i podjęcie odpowiedniej terapii ruchowej. Pomimo nieustannych poszukiwań nie wypracowano, jak dotąd, postępowania zadowalającego w pełni lekarzy, fizjoterapeutów, a przede wszystkim rodziców niepełnosprawnych dzieci. Stało się to inspiracją do poszukiwania nowych, alternatywnych sposobów usprawniania ruchowego. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat coraz częściej stosowanych w fizjoterapii pediatrycznej ortez proprioceptywnych typu TheraSuit oraz kombinezonu TheraTogs.

Karta BADANIE NEUROLOGICZNE U DZIECI

Rehabilitacja ruchowa dziecka z rozwojowym zaburzeniem koordynacji

Rozwojowe zaburzenie koordynacji (DCD) to stan charakteryzujący się występowaniem ograniczeń w planowaniu i wykonywaniu czynności ruchowych, który przekłada się na opóźnienie bądź na trudności w rozwoju umiejętności motorycznych. Jedną z terapii w DCD może być aktywność fizyczna, skutkująca poprawą funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym.

Komentarz ekspercki

Leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z definicji jest leczeniem objawowym

Dziecko rozwijające się zarówno prawidłowo, jak i nieprawidłowo może zapamiętać oraz wykorzystać w swoim rozwoju tylko to, czego samo doświadczyło.

KURS DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Rehabilitative Ultrasound Imaging – anatomia sonograficzna i sonofeedback w ocenie i kinezyterapii zespołu ciasnoty podbarkowej

Wykorzystanie ultrasonografii obrazowej w fizjoterapii (Rehabilitative Ultrasound Imaging – RUSI) kompleksu barkowego wymaga zapoznania się z podstawami anatomii sonograficznej tego stawu, co pozwoli właściwie zlokalizować struktury anatomiczne potrzebne do prawidłowego wykonywania ćwiczeń opartych na sprzężeniu zwrotnym (sonofeedbacku), a także do dokonania odpowiednich pomiarów pozwalających na monitorowanie efektów kinezyterapii. Jedną z najczęstszych dysfunkcji kompleksu barkowego jest zespół ciasnoty podbarkowej (ang. Subacromial Impingement Syndrome – SIS), w którym w wyniku zmniejszenia wielkości przestrzeni podbarkowej dochodzi do kompresji tkanek miękkich leżących pomiędzy wyrostkiem barkowym a głową kości ramiennej. W niniejszym artykule przedstawiono potencjalne możliwości, jakie mogą być uzyskane dzięki zastosowaniu ultrasonografii obrazowej jako sprzężenia zwrotnego w usprawnianiu pacjentów z zespołem ciasnoty podbarkowej.

ANALIZA PRZYPADKU

Fizjoterapia funkcjonalna w adrenomieloneuropatii

Studium przypadku pacjentki (lat 33) z rozpoznaną adrenomieloneuropatią (heterozygotyczna mutacja w genie ABCD1). Cel krótkotrwałej, indywidualnie dobranej, kompleksowej fizjoterapii skoncentrowano na funkcji chodu i równowadze dynamicznej.

Skuteczność laseroterapii wysokoenergetycznej (HILT) w chorobach narządu ruchu

Laseroterapia jest bardzo popularną metodą terapeutyczną. Znajduje zastosowanie w leczeniu wielu różnorodnych schorzeń: przewlekłych chorobach stawów, urazów mięśni i ścięgien, uszkodzeniach tkanek, neuralgiach, wspomaganiu gojenia ran. Energia świetlna wywołuje zmiany fizjologiczne w tkankach całego organizmu – efekt fotobiostymulacyjny. Tymi skutkami są: efekt przeciwbólowy, poprawa cyrkulacji krwi, regeneracja tkanek, wzrost komórek, redukcja stanu zapalnego. W pracy opisano 7 przypadków chorobowych, w których zastosowano HILT (laseroterapię wysokoenergetyczną). Przegląd literatury prezentuje różnorakie zastosowania i skutki HILT.

Terapia zachowawczego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą EMG biofeedback

Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest problemem społecznym i dotyczy kobiet na całym świecie. Choroba ta jest wymieniana wśród dolegliwości mających zdecydowanie negatywny wpływ na kondycję psychofizyczną. Celem pracy jest ocena i analiza skuteczności zastosowanej kompleksowej terapii zachowawczego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą EMG biofeedback.

Analiza skuteczności wybranych ćwiczeń metodą Feldenkraisa w leczeniu zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa

W pracy przedstawione zostały wyniki rehabilitacji pacjentów z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem wybranych ćwiczeń opartych na metodzie Feldenkraisa. W badaniu udział wzięło 30 pacjentów (x = 61,6) z dolegliwościami bólowymi zlokalizowanymi w odcinku szyjnym kręgosłupa. Badani zostali poddani 10-dniowej rehabilitacji. Wypełniali przed zabiegiem i bezpośrednio po 10. zabiegu ankietę oraz zostały zmierzone zakresy ruchów czynnych kręgosłupa szyjnego.

WIEDZA W PRAKTYCE

Rehabilitacja w wodzie po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Staw kolanowy jest najczęściej uszkadzanym stawem, a więzadło krzyżowe przednie (ACL) jest najczęściej w pełni zrywanym więzadłem kolana. Pacjenci decydujący się na zabieg rekonstrukcji mają w perspektywie powrót do pełni aktywności fizycznej bądź sportu. Terapia w wodzie nie jest w stanie zastąpić, ale oferuje uzupełnienie, a nawet przyspieszenie, terapii na lądzie po zabiegu rekonstrukcji ACL. Odpowiednie zaopatrzenie miejsca operowanego oraz prawidłowe wykorzystanie właściwości środowiska wodnego oferują wiele korzyści w procesie usprawniania, w poszczególnych jego fazach. Woda jest doskonałym środowiskiem do wykonywania ćwiczeń poprawiających zakres ruchu w stawie, propriocepcję oraz funkcję, siłę i moc operowanej kończyny dolnej. Poprzez stopień zanurzenia, ćwiczenia w wodzie głębokiej bądź płytkiej, wykorzystanie dodatkowego oporu lub turbulencji można dostosować stopień trudności ćwiczeń do celów, jakie chce osiągnąć pacjent. Należy jednak pamiętać, że progresja ćwiczeń, podobnie jak w przypadku terapii na lądzie, w głównej mierze zależy od stopnia sprawności funkcjonalnej pacjenta.

Badanie funkcjonalne stawu łokciowego

Celem pracy jest przedstawienie badania funkcjonalnego stawu łokciowego po jego zwichnięciu. W metodyce pracy wykorzystano badanie podmiotowe oraz przedmiotowe, obejmujące: ocenę wzrokową stawu łokciowego, badanie palpacyjne, wykorzystanie testów klinicznych oceniających sprawności aparatu więzadłowego i ciągłość torebki stawowej. Przedstawiono możliwości oceny funkcji układu nerwowego i krwionośnego. Metodyka badań obejmuje również testy funkcjonalne: test wstawania z krzesła (chair sign), test w podporze na podłożu (floor push-up sign) oraz test niestabilności w podporze na stole (table-top relocated sign). Każdy z omawianych elementów został przedstawiony w sposób graficzny, a uzyskane wyniki badań zostały zinterpretowane pod kątem ewentualnych odstępstw od normy.

Kryteria powrotu do sportu po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Celem pracy jest przedstawienie kryteriów pozwalających bezpiecznie powrócić do aktywności sportowej po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Analizy dokonano na podstawie przeglądu polskiego i angielskiego piśmiennictwa z ostatnich lat.

Rwa udowa – przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie zachowawcze

W pracy przedstawiono zespół objawów określonych jako rwa udowa. Jest on bezpośrednio związany z uciskiem na struktury splotu lędźwiowego nerwu udowego, który jest tworzony przez korzenie nerwowe L2-L4. Cele pracy to: przedstawienie przyczyn, objawów, diagnostyki i leczenia zachowawczego rwy udowej poprzez wykorzystanie terapii tkanek miękkich oraz neuromobilizacji nerwu udowego.

REHABILITACJA W GERIATRII

Rehabilitacja osób starszych po złamaniu dalszej nasady kości promieniowej

Złamanie Collesa należy do jednego z najczęściej występujących złamań u ludzi w wieku podeszłym, zwłaszcza na tle osteoporozy. Złamanie dalszej nasady kości promieniowej stanowi ogromny problem – nie tylko kliniczny, ale również społeczny oraz ekonomiczny. Rehabilitacja osób po złamaniu Collesa nie należy do łatwych, a brak niezależności, który odczuwają pacjenci, sprawia, że chorzy doprowadzają do ograniczenia swojej aktywności społecznej.

WARTO WIEDZIEĆ

Jak założyć Zakład Rehabilitacji Leczniczej? Cz. II. Ustawowe wymogi dotyczące podmiotu leczniczego

Po utworzeniu i rejestracji formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego należy zapewnić realizację specyficznych wymogów ustawowych przewidzianych w Ustawie o działalności leczniczej dla każdego podmiotu leczniczego. Każdy podmiot leczniczy, aby mógł zarejestrować i prowadzić działalność leczniczą, musi spełniać wymogi formalne określone prawem.

Wpływ odpowiedniej diety na efektywność postępowania fizjoterapeutycznego u chorych na RZS

RZS jest jednym z najczęstszych schorzeń narządu ruchu. Zindywidualizowana fizjoterapia jest konieczna do utrzymania stawów w możliwie najlepszej do osiągnięcia kondycji. Postępujący charakter choroby wymusza systematyczną oraz wielopłaszczyznową współpracę z fizjoterapeutą. Fizjoterapeuta w swojej codziennej pracy powinien łączyć wiedzę z wielu dziedzin. Wiedza o tym, jak pewne składniki żywności wpływają na stan zaostrzenia lub złagodzenia RZS, może polepszyć pozytywne efekty terapii, co będzie miało bezpośredni wpływ na samopoczucie chorego. Interdyscyplinarne podejście do pacjenta powinno być priorytetem.

Słownik fizjoterapeuty

KALENDARIUM

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij