Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 6/2014
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 6/2014

Rehabilitacja neurologiczna – temat wydania. W numerze m.in.: terapia manualna w diagnostyce i leczeniu szyjnopochodnego bólu głowy, terapia tkanek miękkich w zespole skrzyżowania górnego, wpływ wybranych technik masażu klasycznego na zmianę przesuwalności skóry. Szczególnie polecamy artykuł o rehabilitacji porażonego nerwu twarzowego. 

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Terapia manualna w diagnostyce i leczeniu szyjnopochodnego bólu głowy

Celem pracy jest przedstawienie możliwości terapii manualnej w diagnostyce i leczeniu szyjnopochodnych bólów głowy. Omówiono schemat diagnostyki odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych w zakresie kręgosłupa szyjnego. Opisano i zaprezentowano graficznie techniki zabiegów terapii manualnej: mobilizacji stawowej i funkcjonalnego leczenia tkanek miękkich. Szczególną uwagę zwrócono na indywidualizację terapii i bezpieczeństwo wykonywania zabiegów. Przedstawiono również przegląd aktualnego piśmiennictwa światowego dotyczącego wyników leczenia szyjnopochodnych bólów głowy metodami chiropraktyki i terapii manualnej.

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Postępowanie fizjoterapeutyczne w stwardnieniu zanikowym bocznym

SLA (łac. sclerosis lateralis amyotrophica) jest nieuleczalną chorobą neurologiczną. Istotny problem stanowią nieznana etiologia oraz jej szybki rozwój. Brak skutecznego leczenia przyczynowego powoduje, że fizjoterapia stanowi główny element postępowania leczniczego. Najważniejsze jej cele to poprawa jakości życia oraz jak najdłuższe utrzymanie samodzielności.

Wybrane aspekty terapii kognitywnej wg koncepcji Perfettiego w rehabilitacji pacjentów dotkniętych hemiplegią

Fizjoterapia pacjentów po udarze mózgu ulega ciągłej ewolucji. Ukazana w niniejszym artykule metoda neurorehabilitacji kognitywnej, opracowana przez prof. Carla Perfettiego, stanowi propozycję terapii pacjentów dotkniętych hemiplegią. W metodzie tej dąży się do uzyskania adekwatnych do sytuacji odpowiedzi motorycznych poprzez dostarczenie kontrolowanych, prawidłowych i rzetelnych informacji sensorycznych.

Propozycja rehabilitacji porażonego nerwu twarzowego

Nerw twarzowy (n. facialis, VII) jest nerwem mieszanym o przewadze włókien ruchowych. Częściej niż inne nerwy ulega porażeniom obwodowym. Najczęściej bywa porażona część ruchowa nerwu po jednej stronie, przez co twarz staje się asymetryczna. Porażenie może dotyczyć wszystkich mięśni unerwianych przez ten nerw lub tylko niektórych grup mięśniowych.

Problemy rehabilitacji po urazie czaszkowo-mózgowym – opis przypadku

W artykule przedstawiono problemy rehabilitacji osób po urazie czaszkowo-mózgowym na przykładzie przypadku młodego mężczyzny po upadku z wysokości z towarzyszącym urazem wielonarządowym (w tym złamaniem podstawy kości czaszki), u którego na podstawie badania MR głowy rozpoznano zakrzepicę zatoki poprzecznej i esowatej po stronie prawej.

Komentarz ekspercki

Postępowanie fizjoterapeutyczne w szyjnopochodnym bólu głowy, stwardnieniu zanikowym bocznym, hemiplegii i zaburzeniach chodu

Hypolordoza szyjna charakteryzuje się zmniejszeniem charakterystycznej dla tego odcinka krzywizny uformowanej przez 7 kręgów. Ich patologiczne ułożenie zmienia biomechanikę stawów międzykręgowych odcinka szyjnego, a to z kolei prowadzi do przeciążeń krążków międzykręgowych.

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Terapia tkanek miękkich w zespole skrzyżowania górnego – studium przypadku

W pracy przedstawiono etiopatogenezę zaburzeń posturalnych, do których należy także zespół skrzyżowania górnego (ZSG), ich wpływ na narząd ruchu oraz możliwość wykorzystania w leczeniu wybranych technik terapii manualnej. W pracy opisano przypadek kliniczny 29-letniej kobiety (kosmetyczki) z ZSG, zgłaszającej dolegliwości w obrębie karku i barków z bólem promieniującym do rąk i palców. Po przeprowadzeniu testów ortopedycznych i neurodynamicznych u pacjentki zdiagnozowano podrażnienie splotu ramiennego z dominującą komponentą mięśniowo-powięziową.

Kliniczne możliwości wykorzystania elektromiografii globalnej w celu odbudowy zakresu ruchu u pacjentów z pourazowym zapaleniem stawu ramiennego

Artykuł ukazuje możliwość wykorzystania elektromiografii powierzchniowej (sEMG) w połączeniu z technikami relaksacji poizometrycznej. Zaproponowana aplikacja znajduje zastosowanie w przypadku terapii chorych z pourazowym zapaleniem stawu ramiennego (PZSR). Opisywany przykład przedstawia pasywne oddziaływanie na mięsień obły większy z równoległą obserwacją aktywności bioelektrycznej wspomnianego mięśnia.

Wpływ terapii falą radialną na poziom bólu, obiektywne parametry chodu i dystrybucje obciążeń stóp u pacjentów z ostrogą piętową – studium przypadku

Celem pracy jest ocena wpływu terapii radialną falą uderzeniową (RSWT) na poziom bólu, sposób obciążania stóp i wybrane parametry kinematyczne chodu u pacjentki z ostrogą piętową. Przeprowadzono 5 sesji terapeutycznych falą radialną u 45-letniej pacjentki ze zdiagnozowaną ostrogą piętową po stronie lewej. Porównywano subiektywne odczucia poziomu bólu pacjentki, wybrane parametry kinematyczne i dystrybucje obciążeń stóp podczas stania oraz chodu z preferowaną prędkością na bieżni do analizy chodu WinFDM-T ZEBRIS uzyskane przed terapią, bezpośrednio po jej zakończeniu i 3 tygodnie po zakończonym leczeniu.

Skuteczność prądów interferencyjnych z podciśnieniem u pacjentów z chronicznymi bólami krzyża

Celem pracy jest ocena skuteczności prądów interferencyjnych skojarzonych z podciśnieniem w zakresie zmniejszania bólu i poprawy funkcjonowania pacjentów z chronicznymi bólami krzyża.

Wpływ ćwiczeń ekscentryczno-ekscentrycznych na siłę oraz precyzję wykonywanego ruchu w kończynie górnej u młodych kobiet

Jedną z podstawowych zasad nowoczesnej fizjoterapii jest wzbudzenie zjawiska plastyczności układu nerwowego przez bodźce o odpowiednio dużej intensywności. W metodzie PNF istnieje duża gama technik stymulacji mięśniowej wykorzystująca różne komponenty skurczu mięśnia. Metoda ta nie wykorzystuje jednak komponentów skurczu ekscentryczno-ekscentrycznego. Celem pracy było sprawdzenie wpływu ćwiczeń ekscentryczno-ekscentrycznych w zakresie stawu łokciowego (m. dwugłowy ramienia, m. trójgłowy ramienia). Oceniono wpływ ćwiczeń na masę mięśniową, siłę mięśniową w funkcji ścisku ręki i koordynację wzrokowo-ruchową.

Kupujemy łóżko rehabilitacyjne

Wybór właściwego łóżka przeznaczonego do rehabilitacji jest kluczowy, niemniej jednak szeroki asortyment powoduje problemy z kupnem.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Dyspraksja

DCD (Developmental Coordination Disorder) to rozwojowy zespół zaburzeń koordynacji, którego składową jest dyspraksja. Problem ten dotyczy ok. 6-10% populacji dzieci. Dzieci z dyspraksją rozwijają się wolniej niż ich rówieśnicy. Istnieje wiele metod rehabilitacji oraz metod wspomagających, np. NDT-Bobath, Ayres, metoda Weroniki Sherborne, zooterapia czy terapia zajęciowa.

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Wpływ wybranych technik masażu klasycznego na zmianę przesuwalności skóry

Masaż klasyczny jest metodą terapeutyczną, której wpływ na organizm, dzięki prowadzonym badaniom, jest coraz lepiej poznany. Stale jednak brak jest obiektywnych badań na temat wpływu technik masażu na tkanki położone powierzchownie.

DIAGNOSTYKA

Rehabilitacja wczesna w zespole Parsonage’a-Turnera – opis przypadku

Zespół Parsonage’a-Turnera jest rzadkim zespołem klinicznym stwarzającym problemy diagnostyczne. W pracy opisano diagnostykę, wyniki leczenia oraz usprawnianie młodego pacjenta. W procesie wczesnej rehabilitacji zastosowano farmakoterapię, kinezyterapię, kinesio taping, laseroterapię, elektrostymulację. W trakcie hospitalizacji stosowano również terapię funkcjonalną pacjenta, uzyskując pozytywne efekty. W ocenie efektów leczenia wykorzystano badanie wg protokołu ICF oraz metody elektrodiagnostyczne.

PORADY, PRAWO, ZARZĄDZANIE

Wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi – usprawnianie dzieci – cz. II

W pracy przedstawiono metody aktywności ruchowej i poznawczej – jej znaczenie i rolę w rozwijaniu sprawności dzieci niepełnosprawnych. Ukazano zajęcia metodą Weroniki Sherborne. Opisane zostały także zajęcia w Sali Doświadczania Świata.

KALENDARIUM

Kalendarium

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów

WYDARZENIA

II Konferencja Kinesio Taping

24-26 października w Lublinie odbyła się druga już Ogólnopolska Konferencja Kinesio Taping. Podobnie jak w roku ubiegłym, patronem honorowym i gościem specjalnym tego wydarzenia był dr Kenzo Kase.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij